IMG_20210608_154511675_edited_edited_edited.jpg

Naturplanter

Eit ønskje om å ta vare på verdifulle naturtypar, leggja til rette for biologisk mangfald, og å gje opplevingar med natur også i byområde, gjer at naturplanter er høgaktuelt i anlegg. Naturplanter er ville vekstar som er heimehøyrande i norsk natur. Desse har tilpassa seg dei klimatiske forholda våre og er ofte spesialiserte til krevjande vekseplassar. Dette gjer at dei har gode eigenskapar for utfordrande anlegg som til dømes regnbed og grøne tak. 

IMG_20210608_154511675_edited_edited.jpg

Regnbedplantingar og blågrøne tak er no utprøvde tiltak som syner god effekt, både for handtering av overflatevatn og for biologisk mangfald. 

Ljono Stauder har sidan oppstarten i 1992 produsert viltveksande stauder frå norsk natur. I 2019 leverte me naturflorastauder til Oslo sitt fyrste blågrøne tak, Vega Scene. I 2020 leverte me norske engplanter til Lambda, det nye Munch-museet. Mormaterialet til desse plantene er samla inn frå Oslofjord-området. Me samarbeider med botanikarar og plantekyndige om innsamling av mormateriale, og kan tilby produksjon av planter frå ulike deler av landet. 

Me har lang erfaring med produksjon og bruk av naturplanter i anlegg, og gjev gjerne råd i planlegging av prosjekt med naturplanter. 

Norske naturplanter til ulike vekseplassar

Undervegetasjon, skogsparti,

Woodland, eller andre stader 

med vandrande skugge 

Næringsrik eng, område

med sol

Næringsfattig turreng. Takplanting. 
Turre, magre vekseplassar

Aconitum septentrionale (tyrihjelm)
Anemone nemorosa (kvitsymre)       Aquilegia vulgaris (akeleie)                 Athyrum filix-femina (skogburkne)         Brachypodium sylvaticum (lundgrønaks) Calamagrostis arundinacea (snerprøyrkvein)
Centaurea jacea (vanleg knoppurt)
Centaurea scabiosa  (fagerknoppurt)
Circaea alpina (trollurt)    
Circaea lutetiana (stortrollurt)       
Deschampsia flexulosa (smyle)     
Digitalis purpurea (revebjølle)
Dryopteris filix-mas  (ormetelg)
Elymus caninus  (hundekveke)
Eupatorium cannabinum  (hjortetrøst)
Festuca altissima (skogsvingel)
Festuca gigantea (kjempesvingel)          
Galium odoratum (myske)                    
Geranium sylvaticum (skogstorkenebb)    
Luzula sylvatica  (storfrytle)                  
Matteuccia struthiopteris (strutseveng)      
Melica nutans (hengeaks)
Primula veris  (marianøkleblom)              
Roegneria canina (hundekveke)            
Silene dioica (jonsokblom)                    
Stellaria holostea (lundstjerneblom)        
Veronica chamaedrys (tvesjeggveronika)
Veronica longifolia (storveronika)
 

Agrostis tenuis (engkvein)
Alchemilla vulgaris

Alopercus pratensis
Arrhenatherum elatius  (hestehavre)

Aquilegia vulgaris (akeleie)

Centaurea jacea (vanleg knoppurt)
Galium mollugo (stormaure)

Geranium sylvaticum (skogstorkenebb)
Holcus lanatus (englodnegras)

Lythrum salicaria (strandkattehale)

Molinia caerulea (blåtopp)
Primula veris (marianøkleblom)
Ranunculus acris  (engsoleie)

Sanguisorba officinalis (blodtopp)
Silene dioica (jonsokblom)

Trifolium pratense (raudkløver)
Trollius europaeus (ballblom)

Achillea millefolium (ryllik)
Agrostis tenuis (engkvein)

Alchemilla alpina (fjellmarikåpe)

Anthoxanthum odoratum (gulaks)
Arabis hirsuta (bergskrinneblom)

Armeria maritima (fjørekoll)
Artemisis campestris (markmalurt)
Avenula pratensis (enghavre)
Briza media  (hjartegras)

Campanula rotundifolia (blåklokke)
Clinoposium vulgare  (kransmynte)

Dianthus deltoides (engnellik)
Festuca ovina (sauesvingel)
Festuca rubra (raudsvingel)
Filipendula vulgaris  (knollmjødurt)
Fragaria vesca (markjordbær)

Galium boreale (kvitmaure)

Galium verum (gulmaure)

Geranium sanguineum (blodstorkenebb)

Knautia arvensis (raudknapp)

Leucanthemum vulgare (prestekrage)

Linaria vulgaris (lintorskemunn)
Lotus corniculatus (tiriltunge
Origanum vulgare (kung)

Hylotelephium maximum (smørbukk)

Hyperikum maculatum (firkantperikum)

Hypericum perforatum (prikkperikum)
Pilosella officinarum (hårsveve)

Plantago lanceolata (smalkjempe)

Plantago maritima (strandkjempe)

Plantago media (dunkjempe)

Poa alpina (fjellrapp)
Potentilla erecta  (tepperot)

Scorzoneroides autumnalis (følblom)
Sedum anglicum (kystbergknapp) 

Sedum acre (bitterbergknapp)
Sedum rosea (rosenrot)
Seseli libanotis  (hjorterot)

Silene nutans (nikkesmelle)

Silene uniflora (strandsmelle)
Silene vulgaris (engsmelle)

Thymus pulegioides (bakketimian)
Verbascum nigrum (mørk kongslys)
Verbascum thapsus (filtkongslys)
Viscaria vulgaris (engtjøreblom)

Rensedam

Regnbed.
Kantplanting. Langs bekk, grøft, dam/basseng

Strandeng

Carex rostrata (flaskestarr)
Eupatorium cannabinum (hjortetrøst
Trollius europaeus (ballblom)             Valeriana sambucifolia (vendelrot)
Filipendula ulmaria (mjødurt)
Iris pseudacorus (sverdiris)           
Lythrum salicaria (strandkattehale)
Phalaris arundinacea (strandrøyr)
Phragmites communis (takrøyr)
 

Athyrum filix-femina (skogburkne)     Caltha palustris (soleiehov)

Carex acuta (kvasstarr)              
Carex elata (bunkestarr)

Carex vesicaria  (sennegras)

Deschampsia caespitosa (sylvbunke)

Eupatorium cannabinum (hjortetrøst) Filipendula ulmaria (mjødurt)           Geranium sylvaticum (skogstorkenebb
Geum rivale (enghumleblom)        
Iris pseudacorus  (sverdiris)        
Luzula sylvatica  (storfrytle)             Lysimachia vulgaris (fredlaus)           Lythrum salicaria (strandkattehale)
Matteuccia struthioptheris (strutseveng)   Molinia caerulea (blåtopp)
Myotis scorpioides (bekkeforglemmegei) Phalaris arundinacea (strandrøyr)     Sanguisorba officinalis (blodtopp)
Scirpus sylvasticus  (skogsivaks)
Succisa pratensis (blåknapp)

Agrostis tenuis (engkvein)

Armeria maritima (fjørekoll)
Campanula rotundifolia (blåklokke)
Carex arenaria (sandstarr)
Carum carvi (karve)
Conopodium majus (jordnøtt)
Festuca ovina (sauesvingel)

Festuca rubra (raudsvingel)
Geranium sanguineum (blodstorkenebb) 

Heracleum sphondylium (kystbjørnkjeks)
Leymus arenarius (strandrug)
Lotus corniculatus (tiriltunge)

Origanum vulgare (kung)
Plantago maritima (strandkjempe)

Silene uniflora (strandsmelle)

Trifolium pratense (raudkløver)

Tripolium pannonicum  (strandstjerne)

Dei norske villflorastaudene lagar me berre på bestilling. Artsbestemmelse og innsamling av frø og vegetativt plantemateriale er i samarbeid med  botanikar. Me veit kvar plantematerialet stammar frå.

Lista over er sjølvsagt ikkje komplett, men kan vera eit godt utgangspunkt når ein vil gå for bruk av norske villflorastauder. Er det ynskjeleg med andre artar, gjer me det me kan for å finna mormateriale for produksjon.

 

Plantene kan leverast i M40 plugg, eller i p9-potter.