top of page
9H5A3681 2.JPG

Om oss

Mellom fjord og fjell i Hardanger ligg staudegartneriet Ljono stauder. Her dreg me nytte av eit godt vekstklima, og produserer eit breidt sortiment med hardføre stauder som høver for anlegg. 

Ljono stauder vart etablert i 1992 av Torunn Hovland Ljone. Etter 30 års drift var det i 2022 eit generasjonsskifte og Guro Ljone skal driva gartneriet vidare. 

 

Mange års erfaring med staudeproduksjon til anlegg gjer at me kan tilby eit godt eigna sortiment for norsk klima. Sidan starten har produksjon av norske villflorastauder vore ein del av drifta vår. Med gode frøkjelder kan me tilby villflorastauder med opphav frå ulike deler av landet. 

 

Me har gode fraktavtalar og leverer stauder i heile Sør-Noreg. 

Sidan 2022 har me vore medlemmer i Plantinor, ei samansetning av norske planteskular som arbeider for at det er norskrpoduserte planter av høg kvalitet som skal forsyna den norske marknaden. 

Kven me er

9H5A4237_edited.jpg

Guro Ljone

Guro Ljone har drive Ljono stauder sidan 2022. Ho har bakgrunn frå prosjektleiing, formidling og kommunikasjon innanfor kulturlivet. Ho vaks opp i gartneriet, og interessa for grøne vekster vart vekt tidleg. Ho tok valet om å forlata kontortilværet som kulturarbeidar for å satsa på ei grøn framtid i Ljono stauder.

9H5A4274_edited.jpg

Torunn Hovland Ljone

Torunn Hovland Ljone etablerte Ljono stauder i 1992. Ho bestemte seg tidleg for å satsa på stauder til anlegg. Allereie frå starten har norske villflorastauder vore ein viktig del av produksjonen vår, og Torunn har over 30 års erfaring med produksjon av stauder. Ho vil bidra med rådgjeving i den vidare drifta, og vil særleg vera involvert i villfloraproduksjonen. 

9H5A4255_edited.jpg

Aslak Ljone

Aslak Ljone er utdanna som hageplanleggjar og grøntanleggsforvaltar ved den grøne fagskulen på Vea. Han driv verksemda Ljono hage som tek på seg oppdrag for offentlege og private verksemder, samt privatkundar. Når han er ledig bidreg han i gartneriet, med både produksjon og skjøtsel. I samarbeid med Ljono hage kan me ta på oss utarbeiding av planteplanar med leveranse av stauder.  

bottom of page